Chủ Nhật, 17/12/2017 5:19:58 SA

 

Quyết định số 84 /2002/QĐ. VP ngày 03/6/2002 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 32 /QĐ-VPUBND ngày 20/7/2006 Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Công báo tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 13 /QĐ-VPUBND ngày 13/4/2009 Ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

 Quyết định số 42 /QĐ-VPUBND ngày 01/9/2009 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 30 /QĐ-VPUBND ngày 28/6/2010 Về việc ban hành Quy chế về mua sắm và quản lý tài sản công tại VP.UBND tỉnh.

Quyết định số 31 /QĐ-VPUBND ngày 30/6/2010 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo công chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 32 /QĐ-VPUBND ngày 30/6/2010 V/v ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 37 /QĐ-VPUBND ngày 21/7/2010 Ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Ngoại vụ và Kinh tế đối ngoại.

Quyết định số 47 /QĐ-VPUBND ngày 28/7/2011 Ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 83 /QĐ-VPUBND ngày 09/12/2011 Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà, và nộp lại quà tặng của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 84 /QĐ-VPUBND ngày 09/12/2011 Ban hành Quy chế Văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định số 54 /QĐ-VPUBND ngày 21/6/2012 Ban hành Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.