Chủ Nhật, 17/12/2017 5:17:16 SA

STT

Tên tài liệu (Số - Nội dung)

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

01

Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006

29/6/2006

Chính phủ

02

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước;

10/04/2007

Chính phủ

03

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

13/06/2011

Chính phủ

04

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

06/01/2009

Chính phủ

05

Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 21/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

21/7/2009

Bộ TTTT

06

Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

04/01/2011

Bộ TTTT

07

Thông tư số 137/TT-BTC ngày 27/11/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử;

27/11/2007

Bộ Tài chính

08

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử (website) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trong tỉnh;

19/11/2008

UBND tỉnh Vĩnh Long

09

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của Uỷ ban nhân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về việc quản lý và vận hành mạng tin học hóa quản lý hành chính của UBND tỉnh Vĩnh Long;

10/02/2010

UBND tỉnh Vĩnh Long