** Tài liệu tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính 2012.

 

- Nghị quyết số 57/2010/QH12, ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

- Quyết định số 945/QĐ-TTg, ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

- Chỉ thị số 1722/CT-TTg, ngày 17/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

- Công văn số 7416/VPCP-TCCV, ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính.

- Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vđẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2015.

- Quyết định số 598/QĐ-UBND, ngày 11  tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2204/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định nội dung và mức chi đặc thù cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Công văn số 1886/UBND-KSTTHC, ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC và hướng dẫn niêm yết TTHC, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.