Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số88, Hoàng Thái Hiếu,Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 070.3825531, 070.3823100,Fax : 070.3823774
Hộp thư tiếp dân : tiepdan@vinhlong.gov.vn

Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số88, Hoàng Thái Hiếu,Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 070.3825531,Fax : 070.3823774
Hộp thư gmail : vinhlongportal@gmail.com