Họp Ủy ban nhân dân tỉnh bất thường ngày 5/8/2015
(03/08/2015 08:05:16)
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp bất thường của UBND tỉnh để thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh kính mời các đại biểu tham dự phiên họp nêu trên.

I. Thành phần:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính; Xây dựng; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long; Ban Tôn giáo tỉnh;

- Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh;

          - Trưởng, Phó phòng các Phòng nghiên cứu thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

II. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 13g30, ngày 5/8/2015 (thứ Tư) .

III. Địa điểm: Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh.

IV. Nội dung

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các cơ quan chuẩn bị nội dung:

1. Giám đốc Sở Xây dựng thông qua

1.1. Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 924/TTr-SXD, ngày 02/7/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng).

1.2. Tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Cái Vồn thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình 124/TTr-SXD, ngày 04/02/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng).

1.3. Tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Thành Phước thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình 125/TTr-SXD, ngày 04/02/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng).

1.4. Tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Đông Thuận thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình 123/TTr-SXD, ngày 04/02/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng).

2. Giám đốc Sở Tư pháp thông qua

Quyết định bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần đối với các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành.

3. Giám đốc Sở Nội vụ thông qua

 Tờ trình về  mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

4.Giám đốc Sở Tài chính thông qua

Tờ trình về kinh phí vận động tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi Chính phủ (Tờ trình số 160/TTr-STC, ngày 12/6/2015 của Giám đốc Sở Tài chính).

5. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long thông qua

5.1. Tờ trình về việc xác định Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long.

5.2. Tờ trình về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng Đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long.

 Đề nghị các sở, ban, ngành được phân công dự thảo và báo cáo trước cuộc họp chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm các yêu cầu về cơ sở pháp lý, trình bày ngắn gọn, cụ thể.

Kính mời quý đại biểu tham dự cuộc họp đúng thành phần và thời gian nêu trên./.

Nơi nhận:                                                   - Như thành phần;

- Các phòng, trung tâm thuộc VP.UBND tỉnh;

- Lưu: VT, 1.02.01.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Đã ký: Nguyễn Hoàng Học