Thông tin liên hệ

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số 88, Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 0270.3823100, 0270.3825531, Fax : 0270.3823774
Hộp thư tiếp dân : tiepdan@vinhlong.gov.vn

Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số 88, Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 0270.3825531,Fax : 0270.3823774
Hộp thư gmail : vinhlongportal@gmail.com